?>

Povedlo se

Co se nám již povedlo z našich volebních slibů splnit, nebo k čemu jsme naší činností přispěli?

Zveřejňování informací a otevřenost radnice

 • Otevřeli jsme jednání zastupitelstva. Dostáhli jsme zveřejňování podkladů pro jednání na webu města.
 • Prosadili jsme videopřenosy jednání zastupitelstva.
 • Začátek jednání zastupitelstva byl na náš podnět přesunut na 15:00, aby bylo zastupitelstvo občanům přístupnější.
 • Komentovali jsme konkrétní problémy nového webu mestovsetin.cz
 • Na náš podnět začal městský úřad zveřejňovat zprávy z komisí města
 • Prosadili jsme zveřejňování veřejných zakázek od 200 00 Kč na městském webu.
 • Zveřejnili jsme původně utajované studie, jako například na lanovku, spalovnu, přednádražní prostor anebo protipovodňová opatření.
 • Prosadili jsme zveřejňování žádostí o kulturní a sportovní dotace na webu města

Životní prostředí

 • Zastavili jsme stavbu spalovny odpadů v blízkosti centra města
 • Pravidelně projednáváme žádosti o kácení stromů a tam, kde jsou neopodstatněné, proti nim vystupujeme
 • Připomínkovali jsme strategický plán města Vsetína a změny Územního plánu tak, aby byl brán ohled na ochranu životního prostředí
 • V komisi pro životní prostředí i dopravy pravidelně projednáváme problematické oblasti a navrhujeme jejich řešení
 • Upozornili jsme na problematiku možného světelného znečištění cyklostezky do Jasenice
 • Uspořádali jsme dva happeningy spojené se sběrem podpisů pod petici Zachovejme limity, nebourejte domovy
 • Účastnili jsme se řešení náhrady vzrostlých stromů na Dolním náměstí
 • Upozornili jsme na nedostatky spojené s rekonstrukcí sídliště Luh, jako byl zdraví ohrožující nedostatky v označení výkopových prací nebo nedostatečné osvětlení
 • Podpořili jsme požadavky občanů Bečevné, kteří odmítali rozšiřování další soukromé domovní a bytové výstavby do krajiny. Prohlubování tzv. sídlení kaše by navíc zasáhlo i cenné lokality vstavače mužského – vzácné orchideje, které starosta Čunek považoval považuje za “běžnou”.
 • Podpořili jsme lepší informovanost občanů o znečištění ovzduší a navrhli jsme opatření které by jeho negativní dopady snižovaly
 • Připomínkovali jsme vypracování plánu udržitelné mobility, který zajistí lepší pohyb po městě i lepší ozvduší

Veřejný prostor

 • Naší aktivitou jsme dosáhli přestavby nevhodné rekonstrukce náměstí Svobody
 • Přinesli jsme návrh na otevření bývalé železniční vlečky pro cyklisty
 • Upravili jsme meteorologický sloupek před sokolovnou, na který se z městského rozpočtu nenašly peníze

Ekonomika a finance

 • Prosadili jsme změny Fondu rozvoje bydlení, aby si občané mohli půjčovat za nižší úroky a aby bylo možné fond použít také na financování kotlíkových dotací, fotovoltaických panelů a dalších ekologických investic
 • V rámci komise pro otevřenost jsme připravili  pravidla pro zveřejňování smluv města a veřejné zakázky s cílem zvýšit transparentnost a ušetřit městu peníze.

Sociální problematika

 • Zajistili jsme, aby doprovod dětí do 3 let měl jízdné v MHD zdarma.
 • Prosadili jsme vyhlášku, která maximálně omezuje hazard a snižuje počet povolených heren z 32 na jedinou adresu.
 • v rámci „Noci venku“ jsme se připojili k celostátní kampani na podporu řešení problematiky lidí bez domova
 • Jednali jsme s Agenturou pro sociální začleňování, aby přehodnotila neudělení podpory Vsetínu, díky které by mohl lépe dosáhnout na evropské sociální dotace. Nakonec se podařilo spolupráci s Agenturou navázat.
 • Uspořádali jsme rozdávání vánoční polévky pro lidi bez domova

Zapojení občanů do rozhodování

 • Prosadili jsme poprvé od roku 1989 účast občana – nezastupitele v kontrolním výboru
 • Vydali jsme vlastní informační zpravodaj o rozsáhlém projektu výstavby obchodní galerie v prostoru přednádraží a upozornili jsme občany, že se mohou zúčastnit územního řízení
 • Pravidelně jsme informovali o projektu výstavby spalovny v Luhu
 • Iniciovali jsme zřízení osadního výboru Semetín